EN

27-03-2020


VANREDNO STANJE: PREKID ROKOVA U SUDSKIM I UPRAVNIM POSTUPCIMA

U cilju zaštite prava građana i otklanjanja budućih štetnih posledica, koje se mogu odraziti negativno na pravni status fizičkih i pravnih lica, Vlada Republike Srbije donela je Uredbe kako o sudskim tako i o upravnim postupcima za vreme trajanja vanrednog stanja, proglašenog dana 15. marta 2020. godine.

Napred navedenim Uredbama, regulisan je procesni status fizičkih i pravnih lica čija prava, koja su predmet različitih postupaka, bi u slučaju nepostojanja istih Uredbi, a imajući u vidu ograničenja ustavnih prava u uslovima vanrednog stanja, mogla biti trajno narušena, budući da protekom vremena istim licima ističu prekluzivni rokovi po kojima se u objektivno mogućim uslovima može i nužno postupati.

U skladu sa tim, Vlada Republike Srbije je donela:

1. Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. godine

Stavom 1 Uredbe o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja (u daljem tekstu: Uredba o sudskim postupcima), propisano je da rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja, podnošenje tužbe u upravnom sporu i podnošenje ustavne žalbe, prestaju teći za vreme vanrednog stanja.

Dodatno napominjemo da rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili rokovi za preduzimanje drugih procesnih radnji u postupcima prestaju da teku za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Što se tice krivičnog i prekršajnog postupka, kao i postupka za privredne prestupe, rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme vanrednog stanja.

2. Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima

Nadalje, dana 24.03.2020. godine stupila je na snagu Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020, dalje: Uredba o upravnim postupcima) u kojoj se navodi da stranke u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima određenim zakonima kojima se uređuju opšti ili posebni upravni postupci, kao i to da će se ova odredba uzimati u obzir i prilikom ocene blagovremenosti registracionih prijava, žalbi i drugih pravnih lekova.

Uredba o upravnim postupcima se odnosi na postupanje stranaka u postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanovama i javnim preduzećima, kao i na stranke u postupcima pred posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji.

Dostavljanja pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti, a koje su izvršene tokom vanrednog stanja, smatraće se izvršenim kada istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja. Ovde se postavlja pitanje kada ističu rokovi koji su počeli da teku pre proglašenja vanrednog stanja, tj. koji je u toj situaciji rok za postupanje stranaka, te radi izbegavanja svake sumnje preporučujemo da se sva postupanja stranaka gde su rokovi počeli da teku pre proglašenja vanrednog stanja ili uopšte nisu vezani za prijem odluke ili obaveštenja organa uprave, učine najkasnije prvog radnog dana nakon prestanka vanrednog stanja.

Bitno je napomenuti da je članom 3 Uredbe o upravnim postupcima, propisano da rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja. Ovaj rok je dakle, vezan isključivo za postupanje organa uprave.

Propisani rokovi za izjavljivanje pravnog sredstva protiv usmenog rešenja nadležnog organa donetog u primeni hitnih mera radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 tokom vanrednog stanja, počinju da teku od prestanka vanrednog stanja.

Takodje, u skladu sa Uredbom o upravnim postupcima, svi rokovi propisani Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, u daljem tekstu: Zakon) prekidaju se i nastavlјaju da teku od dana prestanka vanrednog stanja.

Navedeno se odnosi i na započete postupke prinudne likvidacije privrednih društava, bilo da je na internet strain Agencije za privredne register objavlјeno obaveštenje o privrednom društvu kod koga su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju, ili je doneto i objavlјeno rešenje registratora o pokretanju postupka prinudne likvidacije.

Bitno je napomenuti da je Agencija za privredne registre, iznela obavestenje na svom sajtu, dana 26.03.2020. godine, u kojem je naznačeno da je do prestanka vanrednog stanja korisnicima u Agenciji za privredne registre dostupan onlajn eServis za registraciju osnivanja preduzetnika, jednočlanog i višečlanog DOO-a, kao i za registraciju ugovora o finansijskom lizingu, ali i Centralna evidencija objedinjenih procedura za građevinske dozvole, Poseban informacioni sistem za dostavljanje elektronskih finansijskih izveštaja i Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Na kraju, 27.03.2020. godine, Uredba o upravnim postupcima je dopunjena članom 3a kojim je pojašnjeno da je u postupcima utvrđivanja, plaćanja, naplate i kontrole javnih prihoda poreskih i carinskih obveznika, primena ove uredbe ograničena isključivo na rokove za podnošenje pravnih lekova protiv prvostepenih rešenja i zaključaka nadležnih poreskih i carinskih organa.

Uzimajući u obzir gore navedeno, advokatska kancelarija Vujinović & Đokić ističe da je pravni interes klijenata, imperativ i glavni motiv našeg rada i zalaganja, te vam stojimo na raspolaganju za svaki savet i postupanje u vanrednim okolnostima.


news_image

01-10-2020

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je renomirani međunarodni pravni direktorijum IFLR 1000, svrstao Vujinović & Đokić kancelariju među vodeće advokatske kancelarije u Srbiji u oblasti finansijskog i korporativno...

Pročitaj Više

news_image

30-07-2020

Imajući u vidu situaciju nastalu usled pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, informisanost šire javnosti smatramo ključnim za ostvarivanje kontinuiteta nesmetanog poslovanja. S tim u vezi, u nastavku ...

Pročitaj Više

news_image

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je Pravilnik o preventivnim mera...

Pročitaj Više