EN

01-04-2020


Program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19 i podršku privredi Srbije

 

U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posledica na privredu, ministar finansija Republike Srbije Siniša Mali i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež su dana 31.03.2020. godine predstavili Program ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Covid – 19 i podršku privredi Srbije (u daljem tekstu: Program) i najavili usvajanje mera koje su predstavljene ovim Programom. Glavni ciljevi mera predstavljenih u Programu su očuvanje zaposlenosti u toku trajanja vanrednog stanja, kao i pomoć privrednim subjektima kojima je otežano poslovanje tokom vanrednog stanja.

Polazeći od deklarisanog cilja najavljeno je da se mere neće primenjivati na privredne subjekte koji su: (1) tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10 posto (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja), (2) privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15. marta 2020. godine.

Program obuhvata 9 mera koje su rasporođene u četiri seta mera:

1. Prvi set mera - mere poreske politike;

2. Drugi set mera - direktna pomoć privatnom sektoru;

3. Treći set mera - mere za očuvanje likvidnosti;

4. Četvrti set mera - ostale mere.

 

Prvi set mera

Ovaj set predstavlja poreske mere i obuhvata sledeće:

a. Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor

Prva najavljena mera je odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor tokom trajanja vanrednog stanja, a koja podrazumeva i odlaganje plaćanja poreza na prihod od samostalnih delatnosti svih preduzetnika, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama početkom najranije od 2021. godine. Ova mera ima za cilj povećanje likvidnosti svih privrednih subjekata u privrednom sektoru koji isplaćuju zarade zaposlenima.

Svi poslodavci koji se opredele da koriste ovu meru moći će da koriste odlaganje plaćanja troškova poreza i doprinosa na zarade do početka 2021. godine, a nakon toga se ostavlja mogućnost daljeg odlaganja plaćanja ovih troškova najduže do 24 meseca bez obaveze plaćanja kamate na zahtev poreskog obveznika.

Osnovni uslovi za primenu ove mere su identični za sve poslodavce bez obzira na njihovu ekonomsku snagu.

b. Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu

Mera ima za cilj povećanje likvidnosti poreskih obveznika putem odlaganja plaćanja akontacija za porez na dobit za 2020. godinu koje dospevaju u drugom kvartalu 2020. godine. Ističemo da su uslovi za primenu ove mere identični za sve obveznike poreza na dobit bez obzira na njihovu ekonomsku snagu.

c. Oslobođenje davaoca donacija od obaveza plaćanja PDV-a

Osnovni cilj ove mere je da se od plaćanja PDV-a oslobode oni donatori koji svoje proizvode, odnosno proizvode čijim prometom se bave, doniraju ustanovama koje su neposredno uključene u aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje širenja i lečenje građana od virusa Covid-19. Imajući u vidu da ova mera ostavlja mogućnost za zloupotrebe, kao poseban cilj je istaknuta potreba da se uslovi za primenu ove mere propišu na način da onemoguće bilo kakve zloupotrebe.

Drugi set mera

Ovaj set obuhvata direktnu pomoć države privatnom sektoru i obuhvata sledeće mere:

a. Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru

Ova mera predstavlja direktnu pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru u vidu uplate pomoći u visini iznosa minimalne zarade, a za vreme trajanja vanrednog stanja.

Najavljeno je da će se poslodavcima iz ove grupe isplatiti pomoć u visini minimalne zarade za vreme trajanja vanrednog stanja (pretpostavka je da će vanredno stanje trajati tri meseca što znači da bi pomoć iznosila 3 minimalne zarade po zaposlenom). Dakle, konkretna finansijska pomoć Republike Srbije ogleda se u davanjima u visini neto minimalne zarade za svako lice koje ima status zaposlenog.

b. Direktna pomoć velikim preduzećima u privatnom sektoru – uplata pomoći u visini od 50 % neto minimalne zarade (za vreme trajanja vanrednog stanja) za zaposlene kojima je rešenjem utvrđeno plaćeno odsustvo

Imajući u vidu da članovi 116 i 117 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) (u daljem tekstu: Zakon o radu) propisuju da zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme plaćenog odsustva, ovom merom Vlada Republike Srbije želi da pruži podršku velikim privrednim subjektima koji su svoje zaposlene uputili na plaćeno odsustvo shodno citiranom članu Zakona o radu, i to srazmerno broju lica koju ovi poslodavci zadržavaju u radnom odnosu, iako je za radom tih lica privremeno prestala potreba.

Shodno tome, ovaj set mera je usmeren na stimulisanje velikih privrednih subjekate da održe postojeći nivo zaposlenosti, i to na način što će im se isplaćivati 50 % neto minimalne zarade (za vreme trajanja vanrednog stanja), a za zaposlene kojima je rešenjem utvrđeno plaćeno odsustvo (član 116 i 117 Zakona o radu).

Treći set mera

Cilj trećeg seta mera je podrška likvidnosti privrednih subjekata, prevashodno privatnom sektoru, u uslovima ekonomske krize očekivane tokom i po okončanju vanredne situacije prouzrokovane pandemijom virusa Covid-19. Ovim merama Vlada Republike Srbije želi da minimizira spoljne uticaje (pad tražnje, prekid lanaca snabdevanja i dr.) i njihove posledice (smanjenje zaposlenosti, nelikvidnost i dr) na poslovanje srpske privrede.

Treći set mera predviđa dve mere:

a. Program finansijske podrške privredi u uslovima Kovid-19 krize Fonda za razvoj Republike Srbije

Najavljeno je da će Republika Srbija preko Fonda za razvoj Republike Srbije obezbediti program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, poljoprivrednih gazdinstava i zadruga tj. privrednim subjektima iz sektora proizvodnih i uslužnih delatnosti registrovanih u relevantnom registru, čime će se na tržištu obezbediti 24 milijarde dinara (oko 200 miliona evra) novih plasmana.

Bitno je napomenuti i to da se sredstva po ovom programu ne mogu koristiti za finansiranje organizovanja igara na sreću, lutrije i slične delatnosti, trgovinske delatnosti, prometa naftom i naftnim derivatima, proizvodnje i prometa bilo kog proizvoda ili usluge koje se prema domaćim propisima i međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

b. Garantne šeme za podršku privredi u uslovima Covid-19 krize

Republika Srbija će poslovnim bankama koje posluju na teritoriji Republike Srbije obezbediti garantnu šemu za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kao i poljoprivrednih gazdinstava po Zakonu o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon), čime će se na tržištu obezbediti 240 milijardi dinara (oko 2 milijarde evra) novih plasmana po povoljnim uslovima. Najavljeno je da će ovaj program trajati do kraja 2020. godine, kao i da će ročnost ovih kredita biti do 36 meseci, uključujući i grejs period od 12 meseci, a iznosi pojedinačnih kredita će biti do 25% prihoda iz 2019. godine, maksimalno do 3 miliona evra.

Četvrti set mera

Najavljeno je donošenje dve mere: (1) moratorijum na isplatu dividendi do kraja godine, osim za javna preduzeća i gubitak poreza na dividende po tom osnovu i (2) uplata direktne pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti svim punoletnim građanima Srbije, sa ciljem povećanja potrošnje i podrške građanima.

Podsećamo da je 17.03.2020. godine Narodna banka Srbije donela Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS“ br. 33/2020-6), kao i Odluku o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS“ br. 33/2020-6), kojima je ponuđen zastoj u otplati obaveza prema bankama i davaocima lizinga za vreme trajanja vanrednog stanja, a najmanje 90 dana. Tokom trajanja moratorijuma, banke, kao i davaoci lizinga, neće obračunavati zateznu kamatu na dospela, a neizmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate, niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja od klijenata, s tim što redovna ugovorena kamata teče i biće raspoređena na buduće otplatne rate.

Napominjemo da su mere iz Programa samo najavljene, te da se očekuje donošenje akata kojima bi iste bile implementirane.

Kompletan program ekonomskih mera možete preuzeti ovde.


news_image

30-07-2020

Imajući u vidu situaciju nastalu usled pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, informisanost šire javnosti smatramo ključnim za ostvarivanje kontinuiteta nesmetanog poslovanja. S tim u vezi, u nastavku ...

Pročitaj Više

news_image

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je Pravilnik o preventivnim mera...

Pročitaj Više

news_image

Od uvođenja vanrednog stanja Vlada Republike Srbije donela je niz mera od kojih mnoge za posledicu imaju ograničenje ljudskih prava. Pravo na zaštitu podataka o ličnosti predstavlja jedno od Ustavom zagarantovanih pra...

Pročitaj Više