Pravilnik o preventivnim mera...">
EN

14-07-2020


NOVI PRAVILNIK ZA POSLODAVCE I ZAPOSLENE USLED ŠIRENJA VIRUSA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je stupio na snagu 11. jula 2020. godine.

Pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad, osim rada na terenu i rada od kuće. Poslodavac je dužan da za sva radna mesta u radnoj okolini donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (u daljem tekstu: Plan mera), koji mora biti sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Plan mera potrebno je da sadrži preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti, kao i mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

Pravilnik detaljno reguliše obavezu Poslodavca da na svakom radnom mestu u radnoj okolini obezbedi primenu preventivnih mera koje između ostalog obuhvataju pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih, ukoliko nije organizovan rad u smenama i u skladu sa mogućnostima Poslodavca, kao i sprovođenje mera pojačane higijene i dezinfekcije radnih i pomoćnih prostorija.

Poslodavac je takođe dužan da izradi uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima.

Proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih kod Poslodavca vrši lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu, koje ovim Pravilnikom dobija važnu ulogu u donošenju i sprovođenju mera.

Uzimajući u obzir trenutnu mogućnost širenja zarazne bolesti, prilikom organizovanja procesa rada potrebno je planirati sprovođenje preventivnih mera i odrediti zaduženja za kontrolu sprovođenja što će obezbediti poboljšanje stanja i viši nivo bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i svih drugih lica.

Posebno napominjemo da Poslodavci imaju rok od 30 dana da donesu Plan mera, odnosno najkasnije do 10.08.2020. godine. Cilj Pravilnika jeste da se prevencija, bezbednost i zdravlje na radu podignu na najviši nivo kako bi se poslovanje nastavilo nesmetano i u skladu sa novonastalom situacijom.


news_image

30-07-2021

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je kancelarija Vujinović & Đokić I ove godine prepoznata od strane IFLR 1000 kao jedna od vodećih kancelarija u oblasti finansijskog i korporativnog prava. IFLR 1000 je v...

Pročitaj Više

news_image

25-06-2021

Advokatska kancelarija Vujinovic & Đokić, savetovala je kao lokalna podrška, špansku kompaniju Glovo, jednu od vodećih evropskih kompanija za dostavu, u postupku preuzimanja kompanije Plotun, čime je Glovo...

Pročitaj Više

news_image

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o zaštiti poslovne tajne (u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 06. juna 2021. godine, a stupanjem na snagu ovog Zakona prestao je da važi star...

Pročitaj Više